Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

«Λόγος περί τοῦ τί πρέπει νά ζητῶμεν ἐκ τοῦ Θεοῦ»


«ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΩΜΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
Ήλία Μηνιάτη «Διδαχαί καί λόγοι»
νας φίλος τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὀνόματι Περῖλλος, τοῦ ἐζήτησε δέκα τάλαντα, διά νά κάμῃ τήν προῖκα τῶν δύο θυγατέρων του. Ἀλέξανδρος τοῦ ἔδωκε πενῆντα· εἶναι ἱκανά δέκα, μόνον, εἶπε Περῖλλος· ναί, ἀπεκρίθη Ἀλάξανδρος, δέκα εἶναι ἱκανά νά τά δώσω ἐγώ· «ἱκανά μέν σοί λαβεῖν, ἐμοί δέ οὐχ ἱκανά δοῦναι». Ἄλλος στρατιώτης πάλιν τοῦ ἐζήτησε διά ἐλεημοσύνην ὀλίγα χρήματα, καί αὐτός τοῦ ἐχάρισε μίαν ὁλόκληρον πόλιν· ἔμεινεν ἐκστατικός εἰς τόσον μεγάλον χάρισμα ἐκεῖνος πτωχός, καί τοῦτοεἶπενεἶναι πολύ διά ἕνα στρατιώτην· μά τοῦτο , ἀπεκρίθη μεγαλόδωρος βασιλεύς, δέν εἶναι πολύ διά ἕναν Ἀλέξανδρον.
Τί θέλω νά εἰπῶ μέ ταῦτα, χριστιανοί;
Ὅποιος θέλει νά ζητήσῃ ἕνα χάρισμα ἀπό τόν μέγαν Ἀλέξανδρον, ἄς ζητήσῃ τι ἄξιον τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀλλέως κάνει ἄδικον τῆς μεγάλης ἐκεῖνης ψυχῆς·
καί ὅποιος θέλει νά ζητήσῃ τινά χάριν ἀπό τόν Θεόν, τόν μέγα Βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἄς ζητήσῃ τι ἄξιον τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής